Algemene voorwaardenArtikel 1 Toepasselijkheid

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

• \\\"product\\\" of \\\"producten\\\": de door mijnkantoorinrichting.nl aangeboden of geleverde (kantoor)stoelen en/of kantoormeubilair en/of aanverwante zaken
• \\\"dienst\\\" of \\\"diensten\\\": door mijnkantoorinrichting.nl geleverde diensten, zoals after sales service;
• \\\"klant\\\": de (potentiële) afnemer van de producten en/of diensten van mijnkantoorinrichting.nl
• \\\"consument\\\": een klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
• \\\"zakelijke klant\\\": een klant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

• \\\"mijnkantoorinrichting.nl”: Gulinski & de Baar kantoor-en projectinrichters BV gevestigd te Etten-Leur en ingeschreven in het handelsregister onder nummer KvK Breda 20125931


1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van mijnkantoorinrichting.nl en op alle met mijnkantoorinrichting.nl gesloten overeenkomsten.

1.3 Artikel 2 Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van mijnkantoorinrichting.nl zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de klant zijn onherroepelijk.

2.2 Een overeenkomst tussen mijnkantoorinrichting.nl en de klant komt tot stand nadat de klant alle door mijnkantoorinrichting.nl gevraagde gegevens heeft verstrekt en mijnkantoorinrichting.nl de opdracht heeft bevestigd aan het door de klant opgegeven e-mail adres.

2.3 Onjuistheden in de orderbevestiging van mijnkantoorinrichting.nl dienen binnen 3 dagen na de datum van de orderbevestiging schriftelijk of per e-mail aan mijnkantoorinrichting.nl te worden bericht, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven en de klant daaraan gebonden is.

Artikel 3 Informatie en conformiteit

3.1 Opgaven van mijnkantoorinrichting.nl; betreffende kleuren, afmetingen en andere eigenschappen gelden bij benadering en zijn vrijblijvend.

3.2 Afbeeldingen, beschrijvingen, catalogi, reclamemateriaal, aanbiedingen en de op de website(s) van mijnkantoorinrichting.nl opgenomen informatie, in welke vorm dan ook, binden mijnkantoorinrichting.nl niet.

Artikel 4 Intellectuele eigendom

4.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website(s) van mijnkantoorinrichting.nl, de vormgeving daarvan en de op de website(s) van mijnkantoorinrichting.nl opgenomen beschrijvingen, afbeeldingen, foto\\`s, videoclips en andere informatie, in welke vorm dan ook, komen toe aan of zijn in licentie verkregen door mijnkantoorinrichting.nl of een aan mijnkantoorinrichting.nl gelieerde onderneming en mogen zonder toestemming van mijnkantoorinrichting.nl niet worden gebruikt.

Artikel 5 Prijzen

5.1 De door de klant verschuldigde (koop)prijs en bijkomende kosten voor vervoer, BTW, (garantie)verzekering en eventuele andere kosten of toeslagen, worden duidelijk in de orderbevestiging en factuur van mijnkantoorinrichting.nl vermeld.

5.2 De op de website van mijnkantoorinrichting.nl vermelde prijzen zijn vrijblijvend en gelden onder voorbehoud van wijzigingen.

Artikel 6 Levertijd

6.1 Opgegeven levertijden gaan in zodra mijnkantoorinrichting.nl de door de klant verschuldigde koopprijs en eventuele bijkomende kosten op haar bankrekening heeft ontvangen. Levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van levertijd verplicht mijnkantoorinrichting.nl niet tot schadevergoeding en geeft de klant niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten.

6.2 Een consument is gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre mijnkantoorinrichting.nl niet binnen 30 dagen na de aanvankelijk opgegeven of overeengekomen levertijd uitvoering aan de overeenkomst heeft gegeven. Mijnkantoorinrichting is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 7 Levering van producten

7.1 De producten worden geleverd op het adres dat in de orderbevestiging is vermeld. De klant is verplicht om de producten meteen na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen. Op het moment van aflevering gaat het risico over op de klant.

7.2 Indien de klant de producten niet in ontvangst neemt dan wel deze niet komt/laat afhalen, worden deze zolang mijnkantoorinrichting.nl dat wenselijk acht voor rekening en risico van de klant opgeslagen. mijnkantoorinrichting.nl heeft in dit geval te allen tijde de bevoegdheid om hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, een en ander onverminderd haar rechten op vergoeding van de geleden schade en de gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen.

7.3 mijnkantoorinrichting.nl is niet verplicht om een verzoek van de klant tot her- of nabezorgen te honoreren. Gaat mijnkantoorinrichting.nl daartoe toch over, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de klant.

7.4 mijnkantoorinrichting.nl is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.

Artikel 8 Overmacht

8.1 Indien mijnkantoorinrichting.nl door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

8.2 Onder overmacht zijn mede te verstaan: brand, wateroverlast, ongeval of ziekte van personeel,
bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, door mijnkantoorinrichting.nl onvoorziene problemen bij levering of transport en de niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door mijnkantoorinrichting.nl zijn ingeschakeld.

8.3 Indien mijnkantoorinrichting.nl bij het intreden van de overmacht situatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9 Garantie en reclame

9.1 mijnkantoorinrichting.nl staat in voor de deugdelijkheid van de geleverde producten en diensten in overeenstemming met wat de klant op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten en in overeenstemming met de voorwaarden van de bij het product behorende fabrieksgarantie.

9.2 De garantie geldt gedurende de periode van de voor het product geldende fabrieksgarantie en uitsluitend op vertoon van de originele factuur van mijnkantoorinrichting.nl

9.3 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in of (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, het niet in acht nemen van de voorschriften uit de handleiding, onoordeelkundig gebruik, reparatie- of andere werkzaamheden door derden of door de klant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van mijnkantoorinrichting.nl. Voor (schade als gevolg van) deze gebreken is mijnkantoorinrichting.nl niet aansprakelijk.

9.4 De klant dient de geleverde producten en diensten direct na ontvangst nauwkeurig te controleren. Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde producten en transportschade dient bij aflevering op de vrachtbrief dan wel aflever-bon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de vrachtbrief dan wel aflever-bon dwingend bewijs tegen de klant opleveren van het feit dat de juiste hoeveelheid producten zijn ontvangen en dat deze producten vrij van transportschade zijn ontvangen.

9.5 De klant dient eventuele klachten over de producten of diensten binnen 3 dagen na ontdekking bij mijnkantoorinrichting.nl in te dienen. Het niet-tijdig reclameren leidt tot het verlies van rechten op herstel, ontbinding en/of (schade)vergoeding.

9.6 Indien de klant reclameert is hij verplicht mijnkantoorinrichting.nl de gelegenheid te bieden om een inspectie uit te voeren om de tekortkoming vast te stellen. De klant is verplicht om de producten waarover is gereclameerd ter beschikking van mijnkantoorinrichting.nl te houden, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of vervanging.

9.7 Retourzending aan mijnkantoorinrichting.nl van verkochte producten, om welke reden dan ook, kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van mijnkantoorinrichting.nl, met opgave van het door mijnkantoorinrichting.nl toegekende retournummer en uitsluitend op basis van een retouraanvraag in overeenstemming met de op de website van mijnkantoorinrichting.nl beschreven retourprocedure. Bij een retouraanvraag dient de klant alle in de retourprocedure beschreven gegevens te verstrekken. mijnkantoorinrichting.nl behoudt zich het recht voor om retouraanvragen niet te honoreren. Verzending of transport en alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de klant. De producten blijven te allen tijde voor risico van de klant. mijnkantoorinrichting.nl zal de door haar goedgekeurde transport- of verzendkosten vergoeden indien komt vast te staan dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van mijnkantoorinrichting.nl

9.8 De klant dient eventuele onjuistheden in facturen van mijnkantoorinrichting.nl binnen 4 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan mijnkantoorinrichting.nl mede te delen, bij gebreke waarvan de klant geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.

9.9 Reclamaties schorten de betalingsverplichtingen van de klant niet op.

9.10 Na constatering van een tekortkoming in een product is de klant verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik en verhandeling daaronder uitdrukkelijk begrepen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Buiten het bepaalde in artikel 9 heeft de klant geen enkele aanspraak op mijnkantoorinrichting.nl wegens gebreken in of met betrekking tot de door mijnkantoorinrichting.nl geleverde producten of diensten.

10.2 mijnkantoorinrichting.nl is nimmer aansprakelijk voor persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade
(gederfde inkomsten, stagnatieschade e.d.) en andere indirecte schade, ontstaan door welke oorzaak ook.

10.3 Alle op de website(s) van mijnkantoorinrichting.nl gegeven adviezen of gedane mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door mijnkantoorinrichting.nl te leveren producten of diensten zijn geheel vrijblijvend en worden zonder enige garantie gegeven. Voor enige directe of indirecte schade voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering is mijnkantoorinrichting.nl niet aansprakelijk.

10.4 In alle gevallen waarin mijnkantoorinrichting.nl gehouden is tot betaling van schadevergoeding, zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde (exclusief BTW) van de geleverde producten of diensten in verband waarmee schade is veroorzaakt. Indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van mijnkantoorinrichting.nl, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

10.5 Iedere vordering op mijnkantoorinrichting.nl, tenzij deze door mijnkantoorinrichting.nl is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

10.6 Deze aansprakelijkheidsbepalingen gelden onverminderd de rechten die de consument op grond van de wet heeft en waarvan niet afgeweken mag worden.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

11.1 mijnkantoorinrichting.nl behoudt zich de eigendom van de geleverde en de te leveren producten voor, totdat al haar vorderingen ter zake van geleverde en te leveren producten en diensten geheel door de klant zijn voldaan, waaronder begrepen de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een of meer overeenkomsten.

11.2 Indien de klant in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is mijnkantoorinrichting.nl gerechtigd de haar toebehorende producten op kosten van de klant te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden.

Artikel 12 Betaling

12.1 Betaling van de producten dient vóór levering te geschieden en uitsluitend op de door mijnkantoorinrichting.nl aangegeven wijze.

12.2 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de klant zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van gelijk aan de wettelijke handelsrente, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling.

12.3 Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 10% van het te innen bedrag met een minimum van EUR 100,-.

12.4 De klant doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.

12.5 Door de klant gedane betalingen komen eerst in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en daarna in mindering op de vorderingen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat de betaling betrekking heeft op een andere vordering.

Artikel 13 Annulering en bedenktijd

13.1 Een zakelijke klant mag de koop van producten niet annuleren. Indien een zakelijke klant een koop toch annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van mijnkantoorinrichting.nl en de winstderving door mijnkantoorinrichting.nl, te vermeerderen met BTW, aan mijnkantoorinrichting.nl te vergoeden.

13.2 Een consument mag de koop van producten zonder opgave van redenen binnen 14 werkdagen na ontvangst van het product ontbinden. Indien de consument van deze ontbindingsmogelijkheid gebruik maakt, dient hij dat volgens de op de website van mijnkantoorinrichting.nl beschreven retourprocedure aan mijnkantoorinrichting.nl te melden en het product binnen 7 werkdagen na de datum van ontbinding aan mijnkantoorinrichting.nl te retourneren met opgave van het via de retourprocedure verkregen retournummer. Het door de consument betaalde aankoopbedrag zal binnen 30 dagen na de ontbinding aan de consument worden terugbetaald, onder aftrek van de in de retourprocedure beschreven administratiekosten. Ontbinding is niet mogelijk van producten die beschadigd zijn, zich niet meer in de originele en ongeopende verpakking bevinden, gebruikt zijn of voor verkoop ongeschikt geworden zijn. Ontbinding is niet mogelijk van een door de consument volgens specificaties samengesteld product.

13.3 mijnkantoorinrichting.nl is gerechtigd om geretourneerde producten die niet meer verkeren in de staat waarin deze aan de consument zijn geleverd, dus inclusief originele verpakking, handleidingen en garantiebewijzen, te weigeren en om een eventuele waardevermindering en/of retourverzendkosten op het terug te betalen bedrag in mindering te brengen.

13.4 mijnkantoorinrichting.nl is niet verantwoordelijk voor de verwerkingstijden die banken bij de afhandeling van terugbetalingen hanteren.

Artikel 14 Privacy en veiligheid

14.1 mijnkantoorinrichting.nl respecteert de privacy van de klant. mijnkantoorinrichting.nl zal de persoonsgegevens van de klant verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving. De klant stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.

Artikel 15 Slotbepalingen

15.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten
waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. mijnkantoorinrichting.nl en de klant zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.

15.2 De plaats van uitvoering van de overeenkomst wordt geacht te zijn de plaats waar mijnkantoorinrichting.nl is gevestigd.

15.3 Op alle overeenkomsten die door mijnkantoorinrichting.nl worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.4 Alle geschillen tussen mijnkantoorinrichting.nl en de klant zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland. In afwijking hiervan is mijnkantoorinrichting.nl bevoegd om zich tot de rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van de klant te wenden indien die woonplaats/vestigingsplaats buiten Nederland ligt.

Etten-Leur, 01 december 2013.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

9.4 / 10

339+ beoordelingen

© 2013 - 2024 mijnkantoorinrichting.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel